کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع

International Conference on Management, Humanities and Industrial Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و مهندسی صنایع در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط ، در شهر قرچک برگزار گردید.