اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

1st International Conference on Educational Sciences, Psychology, Sport Sciences and Physical Education

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی

اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران،مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی