اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، شهریور ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

The first international conference on materials engineering and metallurgy

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،وزارت کشور پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی مراجعه فرمایید.