اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال، آذر ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

The first national conference on curriculum and employment

پوستر اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال