نخستین همایش ملی علوم محاسباتی، شهریور ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی علوم محاسباتی

First National Conference on Computational Science

پوستر نخستین همایش ملی علوم محاسباتی

نخستین همایش ملی علوم محاسباتی در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه دامغان، در شهر دامغان برگزار گردید.