دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

پوستر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

مقدمه ای بر علوم اعصاب شناختی
- ضرورت و اهمیّت علوم شناختی
- شاخه های مطالعاتی در علوم شناختی
- حوزه های نظری و کاربردی در علوم شناختی
- جایگاه ایران از نظر توسعه دانش و فناوریهای شناختی در منطقه و جهان

تنش و تاثیر آن بر کارکردهای شناختی
- ضرورت و اهمیت آشنائی با تنش
- مبانی نظری در مورد ریشه های بروز تنش
- منابع و عوامل موثر در بروز تنش
- عوامل تعدیل کننده تنش
- پیامدهای تنش و هزینه های ناشی از آن (با تاکید بر پیامدهای شناختی)
 
مدیریت شرایط پر تنش با استفاده از علوم اعصاب شناختی
- استراتژی ها و روشهای مدیریت و کنترل تنش (روشهای ارزیابی و مقابله موثر با تنش)با تاکید بر استفاده از تکنیکهای شناختی
- تاثیر تفاوتهای فردی در مقابله با تنش
- دکترین شوک و نحوه مدیریت آن