دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش، آبان ماه ۱۳۹۲

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

پوستر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.