پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

15th International Congress of Women and Obstetrics of Iran

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مراجعه فرمایید.


پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران