اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی، شهریور ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی

The first national sports management conference with organizational health approach

پوستر اولین همایش ملی  مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی

اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی