اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی

First National Congress of Neuroscience and Psychology Studies

پوستر اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی

اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،انجمن علمی مغز و شناخت در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی