اولین کنفرانس ملی CNG

اولین کنفرانس ملی CNG

اولین کنفرانس ملی CNG در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ تا ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ توسط شرکت ملی گاز ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف و محورهای کنفرانس

 • آشنایی با آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیک رشته های مرتبط با صنعت CNG
 • ارتقاء توانمندی شرکتهای سازنده داخلی در تامین قطعات و اجزای ساخت داخل و خارج
 • فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص کاربری صحیح CNGدر صنعت خودرو
 • بررسی و ایجاد زمینه های همکاری با شرکتهای بین المللی فعال در صنعتCNG
 • آشنایی با وضعیت موجود و ارائه چشم انداز صنعت CNG
 • جلب توجه مراکز علمی و پژوهشی به زمینه های توسعه و ارتقاء صنعت CNG
 • تبیین اولویت های خودروهای عمومی و خدماتی در استفاده از CNG و بررسی راهکارهای تسریع آن
 • بررسی استانداردهای ایمنی در به کارگیری CNG و بومی سازی آن
 • ارائه راهکارهای لازم جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط با صنعت CNG
 • تسهیل سرمایه گذاری بخش خصو‚ی در احداث و تجهیز جایگاههای CNG
 • معرفی روش های ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات جایگاههای CNG


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی CNG