دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

Second National Conference on the Study of Urban Recreation Experiences in Iran (Emphasizing Sabzevar Experience)

پوستر دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه حکیم سبزواری،دانشگاه حكيم سبزواري در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)