اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۸۵

اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

1st Conference of Nanotechnology in Environments

اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،قطب علمي فناوري نانو در محيط زيستدانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست