اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی

First National Conference on Applied Chemistry and Nanochemistry

پوستر اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی گناباد،مجتمع آموزش عالي گناباد در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی