کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

The comprehensive National Congress of Novel Findings of Biology

پوستر کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی

کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري در شهر تهران برگزار گردید.