همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، تیر ماه ۱۳۸۹

همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

Conference on Management and Leadership Challenges in Iranian Organizations

پوستر همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی