اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

First National Conference of Marine Intelligent Systems

اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط مجتمع دانشگاهی علوم و فناوریهای زیر دریا در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی