اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

First National Conference of Marine Intelligent Systems

اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط ،مجتمع دانشگاهي علوم و فناوريهاي زير دريا در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی