اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)، شهریور ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)

The First National Conference on Command and Management from the Perspective of Imam Ali

پوستر اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع) در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه افسری امام علی،َشركت كيان طرح دانش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)