کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار

National Conference on Management, Accounting and Business Development

پوستر کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار

کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی فروردین،انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار