همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی، خرداد ماه ۱۴۰۰

همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی

Scientific conference of legal studies, judicial sciences and social research

پوستر همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی

همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،بنیاد علمی حقوقی قانون یار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی