اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل

National Conference on Land use planning with emphasis on the sea, ports and beaches

پوستر اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل

اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن جغرافیائی ایرانسازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل