اولین کارگاه ملی رایانش ابری، آبان ماه ۱۳۹۱

اولین کارگاه ملی رایانش ابری

First National Workshop of Cloud Computing of Amirkabir University of Technology

پوستر اولین کارگاه ملی رایانش ابری

اولین کارگاه ملی رایانش ابری در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کارگاه ملی رایانش ابری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه ملی رایانش ابری