سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال

3rd International Colorectal Congress and the First International Laparoscopic Congress on Colorectal Surgery

پوستر سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایرانبيمارستان رضوي مشهدانجمن كولوپروكتولوژي با همكاري گروه جراحي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.