کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی، آبان ماه 95

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

پوستر کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان ، زبانشناسی

 

        Applied Linguistics and Language Education
        Corpus and Language Teaching
        Culture and Literature in English Language Education
        Educational Technology and Language Learning
        English as a Lingua Franca and World Englishes
        English for Academic or Specific Purposes
        English Language Curriculum and Teaching Materials
        Innovation in Language Teaching and Learning
        Language and Culture
        Language and Literature
        Language Learning and Acquisition
        Language Testing and Evaluation
        Literature and History
        Literature and Other Arts
        Multimedia and ICT in English Language Education
        Second or Foreign Language Teaching and Teacher Development
        Teacher Training and Education
        Translation Studies and Language Teaching
        Linguistics
        Methodology
        Sociolinguistics
        Teacher training
        psycholinguistics

علوم تربیتی

-آموزش و بهسازی منابع انسانی
-مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
-تکنولوژی آموزشی
-برنامه ریزی درسی
-تحقیقات آموزشی
-مدیریت آموزشی
-سنجش و اندازه گیری

علوم روانشناسی
-روانشناسی تربیتی
-روانشناسی عمومی
-فلسفه تعلیم و تربیت

زبان وادبیات فارسی
-شیوه های آموزش زبان فارسی
-آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
-ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
-زبان شناسی و ترجمه
-گویش های موجود درایران

علوم ورزشی
-تربیت بدنی
-علوم ورزشی
-یادگیری حرکتی
-رفتار حرکتی
-روانشناسی ورزشیمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی