اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

The first National Conference on the Current issues of Languages, Dialects and Linguistics

پوستر اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه اميرالمومنين(ع) در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی مراجعه فرمایید.