همایش توسعه مبتنی بر دانایی

همایش توسعه مبتنی بر دانایی

01st Conference on Knowledge Based Development

همایش توسعه مبتنی بر دانایی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش توسعه مبتنی بر دانایی