همایش توسعه مبتنی بر دانایی، فروردین ماه ۱۳۸۱

همایش توسعه مبتنی بر دانایی

01st Conference on Knowledge Based Development

همایش توسعه مبتنی بر دانایی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش توسعه مبتنی بر دانایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش توسعه مبتنی بر دانایی