اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

The First International Conference on Research Findings in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی