اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران

The first scientific and technological development congress of civil engineering students in Iran

پوستر اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران

اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان مهندسی عمران ایران