اولین کنفرانس عمران و معماری، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس عمران و معماری

پوستر اولین کنفرانس عمران و معماری

اولین کنفرانس عمران و معماری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.