هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی، آبان ماه 92

هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی

هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شیراز - دانشکده دام پزشکی در شهر شیراز برگزار گردید.


جامعه دامپزشکان علوم بالینی  ایران اولین گرد همائی خود را در سال1372در تهران باشکوه و با استقبال کسترده برگزار نمودند تا بتوانند تجربیات کلینیکی خود را با هم در میان گذاشته و از تجربیات یکدیگر و از اطلاعات جدید مطرح شده در مورد وضعیت بیماریها، درمانهای نوین، پیشگیریها و موارد دیگر  کسب اطلاع نموده وتشریک مساعی داشته باشند.
اکنون هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی در دانشکده دامپزشکی شیراز  در آبان ماه1392  برگزار می شود.

 


دبیر علمی: دکتر سیف ا... دهقانی
دبیر اجرایی: دکتر مهرداد پور جعفر