هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی، آبان ماه ۱۳۹۲

هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی

هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز - دانشكده دام پزشكي در شهر شیراز برگزار گردید.