اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

1st Conference in Challenges of Information Technology Management

پوستر اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع