سمینار رسانه و آموزش شهروندی

سمینار رسانه و آموزش شهروندی

Seminar on Media and Citizenship Education

سمینار رسانه و آموزش شهروندی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۰ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ توسط اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمینار رسانه و آموزش شهروندی