سمینار رسانه و آموزش شهروندی، خرداد ماه ۱۳۹۰

سمینار رسانه و آموزش شهروندی

Seminar on Media and Citizenship Education

سمینار رسانه و آموزش شهروندی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۰ توسط ،اداره كل آموزشهاي شهروندي شهرداري تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار رسانه و آموزش شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار رسانه و آموزش شهروندی