اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

1st Conference of Iranian Studendts of Education

اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران