نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، دی ماه 94

نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

The First National Conference on Iran Public Administration

پوستر نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس:

- اهداف تحقق زبان و فهم مشترک از ماهیت مدیریت دولتی در میان دانش‌پژوهان رشته‌های گوناگون 
- ارتقا، توسعه و ترویج دانش مدیریت دولتی و بررسی چالش‌های پیش رو در دانش خط مشی گذاری عمومی و مدیریت دولتی با دیدگاه و رویکرد دانشگاه – دولت)
- افزایش سطح خودآگاهی اجتماعی نسبت به مسائل عمومی
- عمومی‌سازی ادبیات مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی در میان آحاد جامعه
-اتخاذ رویکردی جامع نگر به حل  چالش های پیش رو  در حوزه مدیریت کلان کشور
-گسترش روابط دانشگاه و پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری با حکومت و مراکز سیاستگذاری و اداره کشور 

 

محورهای کنفرانس:

 مدیریت دولتی: نظریه ها، کارکردها و چالش ها
-    مدیریت دولتی ، نظریه ها و رویکردها 
-    مدیریت دولتی  و بوروکراسی 
-    بایسته ها و بنیادهای اسلامی در مدیریت دولتی ایران
-    چالش های ساختاری اداره دولت در ایران
-    مدیرت دولتی و چالش بهره وری 
-    حکومت  الکترونیک وچالش های پیشرو
-    مدیریت دولتی و نقش مردم
-     مدیریت دولتی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

خط‌مشی‌گذاری عمومی، بنیان‌ها وکارکردها
-    حقوق، سیاست و خط‌مشی عمومی
-    آینده‌پژوهی و خط‌مشی گذاری عمومی
-    سازمان‌های مردم‌نهاد و خط‌مشی‌گذاری عمومی
-    خط‌مشی‌گذاری عمومی و عدالت اجتماعی
-    حکومت دینی و خط‌مشی‌گذاری عمومی
-    دلالت های دینی-اسلامی برای خط مشی گذاری عمومی
-    شفافیت و پاسخگویی در عرصه خط‌مشی‌گذاری عمومی
-     بودجه و خط مشی‌گذاری مالی دولت
-    خط مشی‌گذاری شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی

 بازار، بخش خصوصی و خط‌مشی عمومی
-    خط مشی‌گذاری، صنعت و تجارت
-    خصوصی‌سازی و خط مشی‌گذاری عمومی
-    خط‌مشی‌گذاری عمومی و تأثیرآن بر اقتصاد بازار
-    مشارکت بخش عمومی و خصوصی در خط‌مشی‌گذاری

چالش ها و دورنماهای فرآیند خطمشی گذاری عمومی درایران
-     ساختاردهی و دستورکارگذاری مسائل عمومی در ایران
-    تدوین خطمشی گذاری عمومی در ایران
-    اجرای خطمشی  های عمومی در ایران
-    ارزشیابی خطمشی های عمومی در ایران 
-    ارزشیابی عملکرد نهادهای خط‌مشی‌گذار عمومی
-    خاتمه خطمشی های عمومی در ایران
-    خط‌مشی‌پژوهی تحلیل خطمشی های عمومی در ایرا

خط‌مشی‌گذاری  عرصه ای: حال و آینده
-    خط مشی‌گذاری علم و فناوری
-    خط مشی‌گذاری سلامت و بهداشت
-    خط‌مشی‌گذاری فرهنگی
-    خط‌مشی‌گذاری اجتماعی
-    خط‌مشی‌گذاری روابط خارجی
-    خط‌مشی‌گذاری اقتصادی، پولی و مالی

 مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران