کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات، فروردین ماه ۱۳۸۹

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

National Conference on Information and Communication Security

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط ،جهاد دانشگاهي خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات