اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران

1st Conference on Iranian Applied Geochemistry

اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه دامغان در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران