اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران

اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران

1st Conference on Iranian Applied Geochemistry

اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه دامغان در شهر دامغان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران