اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

First National Conference on Humanities, Production and Industry

پوستر اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت