اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

The first national conference on new technologies in engineering sciences

پوستر اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی

اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی