اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی

First Conference on New Perspectives in Resistance Economics Development

پوستر اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،پايگاه علمي شهيد خجسته رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی