اولین جشنواره و همایش ملی نخود، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین جشنواره و همایش ملی نخود

The first national chickpea festival and conference

پوستر اولین جشنواره و همایش ملی نخود

اولین جشنواره و همایش ملی نخود در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه رازی،موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (معاونت سرارود)شورای ملی نخود ایران در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین جشنواره و همایش ملی نخود مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین جشنواره و همایش ملی نخود