کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی

International Conference on Human Genetics and Genomics

پوستر کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی