اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت

The first international conference on chemistry, nanotechnology and petroleum

پوستر اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت

اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت