اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه

The first national conference on fiction and translation

پوستر اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه

اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه