اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس، مرداد ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس

The Ist International Congress of Updates on Cystic Fibrosis

پوستر اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سیستیک فیبروزیس در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريزوزرات بهداشت و درمان آموزش پزشكي،مركز تحقيقات سلامت كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید.