سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

13th Students Conference on Civil Engineering

سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۵ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.




مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور