دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

12th students Conference on Civil Engineering

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۴ تا ۴ دی ۱۳۸۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده عمران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران