اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی

1st Conference on Research in Engineering Sciences and Applied Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و علوم کاربردی