چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشگاه صنعتي مالك اشتر - دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال